Vi phạm cơ bản

là sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên kia đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng

Luật Thương mại 2005 Điều 3 Khoản 13

Thuật ngữ khác