Thuyền viên

là người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đảm nhiệm chức danh trên tàu biển Việt Nam

Bộ luật Hàng hải 2005 Điều 46

Thuật ngữ khác