Thuyền bộ

là những thuyền viên thuộc định biên của tàu biển, bao gồm thuyền trưởng, các sĩ quan và các chức danh khác được bố trí làm việc trên tàu biển

Bộ luật Hàng hải 2005 Điều 45

Thuật ngữ khác