Thông điệp dữ liệu

là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu giữ bằng phương tiện điện tử

Luật Thương mại 2005 Điều 3 Khoản 5

Trong hoạt động thương mại, các thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được thừa nhận có giá trị pháp lý tương đương văn bản

Luật Thương mại 2005 Điều 15

Thuật ngữ khác