Tàu công vụ

là tàu biển chuyên dùng để thực hiện các công vụ không vì mục đích thương mại

Bộ luật Hàng hải 2005 Điều 22

Thuật ngữ khác