Tư vấn đầu tư chứng khoán

là việc công ty chứng khoán cung cấp cho nhà đầu tư kết quả phân tích, công bố báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến chứng khoán

Luật Chứng khoán 2006 Điều 6 Khoản 23

Thuật ngữ khác