Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

là ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán

Luật Chứng khoán 2006 Điều 6 Khoản 11

Thuật ngữ khác