Người cao tuổi

là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

Luật Người cao tuổi 2009 Điều 2

Thuật ngữ khác