Miễn nhiệm

là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm

Luật Cán bộ, công chức 2008 Điều 7 Khoản 6

Thuật ngữ khác