Hủy bỏ một phần hợp đồng

là việc bãi bỏ thực hiện một phần nghĩa vụ hợp đồng, các phần còn lại trong hợp đồng vẫn còn hiệu lực

Luật Thương mại 2005 Điều 312 Khoản 3

Thuật ngữ khác