Gia công trong thương mại

là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để được hưởng thù lao

Luật Thương mại 2005 Điều 178


Thuật ngữ khác