Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của Luật [Kinh doanh bảo hiểm 2000] và các quy định khác của pháp luật có liên quan

Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 Điều 89

Thuật ngữ khác