Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản

là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản

Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 Điều 40

Thuật ngữ khác