Đại lý thương mại

là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hóa cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để được hưởng thù lao

Luật Thương mại 2005 Điều 166

Thuật ngữ khác