Chủ tàu

là người sở hữu tàu biển.

Bộ luật Hàng hải 2005 Điều 13 Khoản 1

Thuật ngữ khác