Cước vận chuyển

là tiền công trả cho người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển.

Thuật ngữ khác